Cooperation (Samverkan)

Food Science Sweden aims at:

 • Contributing to an increased quality and scope of both intra- and interdisciplinary food research
 • Identifying and creating cross-border applied research programs in Sweden
 • Strengthening Swedish food science research by developing common research priority areas and promoting national collaboration between research centers.
 • Being a visible, gathering representative of Swedish food science research, creating trust with authorities and the business community.
 • Increasing the impact, visibility and influence of Swedish food science competence, through increased cooperation between the organizations. A national collaborative platform on food research is necessary to reach critical mass and excellence. This is required for Swedish food research to be attractive to international initiatives, but also to meet future national challenges and needs.
 • Creating new opportunities for cooperation between food sector, universities, authorities and the public in Sweden.
 • Creating a common arena where food researchers can meet and exchange knowledge and results. An annual conference will be arranged for researchers in food science and neighboring subjects, as well as interested parties from other organizations, authorities and companies. Here, state-of-the art in the research will be discussed, as well as national food strategies and future visions, in order to set a common path forward.

Samverkan

Food Science Sweden skall:

 • Bidra till ökad kvalitet och omfattning av såväl inomvetenskaplig som tvärvetenskaplig livsmedelsforskning, samt identifiera och skapa gränsöverskridande tillämpade forskningsprogram i Sverige
 • Stärka den svenska livsmedelsvetenskapliga forskningen genom att ta fram gemensamma forskningsprioriterade områden och främja samverkan mellan nationella forskningscentra.
 • Vara en tydlig, samlande företrädare för svensk livsmedelsvetenskaplig forskning och därmed skapa förtroende hos myndigheter och näringsliv.
 • Öka slagkraft, synlighet och inflytande för svensk livsmedelsvetenskaplig kompetens, genom ökat samarbete mellan organisationerna. En nationell samverkansplattform kring livsmedelsforskning är nödvändig för att nå kritisk massa och excellens. Detta krävs för att svensk livsmedelsforskning ska vara attraktiv för internationella satsningar men även för att möta kommande nationella utmaningar och behov.
 • Skapa nya möjligheter för samverkan mellan livsmedelssektorn, universitet, myndigheter och allmänhet i Sverige.
 • Skapa en gemensam arena där livsmedelsforskare kan träffas och utbyta kunskap och resultat. En årlig konferens kommer att arrangeras för forskare i livsmedelsvetenskap och angränsande ämnen, samt intresserade parter från andra organisationer, myndigheter och företag. Här skall state-of-the art i forskningen diskuteras, liksom nationella livsmedelsstrategier och framtidsvisioner, för att staka ut en gemensam väg framåt.

 

Medlemskap inom Food Science Sweden

Food Science Sweden (FSS) är en nationell plattform med syfte att

 • stärka och synliggöra svensk livsmedelsforskning*
 • vara en tydlig och samlande företrädare förlivsmedelsvetenskapliga frågeställningar
 • höja kompetensen inom området genom utbildning av doktorander inom forskarskolan LiFT
 • öka samarbete mellan såväl ingående organisationer som näringsliv, offentlig verksamhet och akademi och forskningsinstitut.

För att ett lärosäte ska upptas som medlem i FSS krävs att följande kriterier är uppfyllda:

 1. bedriver livsmedelsvetenskaplig forskning, utbildning på grund- och avancerad nivå, och/eller forskarutbildning
 2. betalar avgift till FSS baserat på 3-årigt avtal
 3. en person från lärosätet avdelas för verksamhet inom FSS styrgrupp utan arvodering
 4. bidrar till LiFT forskarskola genom att utse en studierektor och genom att arrangera aktiviteter/kurser för doktoranderna.

För forskningsinstitut gäller att a) i tillämpliga delar och b-c) ska vara uppfyllda.

Nya medlemmar antas löpande efter godkännande av styrgruppen. Medlemskapet upphör och omförhandlas vid treårsperiodens slut. För mer information hänvisas till verksamhetsledare och styrgruppen.

*FSS:s livsmedelvetenskapliga frågeställningar visas i figuren nedan.

Ladda ner information om medlemskap i pdf-format här: Medlemskap_FSS