Cooperation (Samverkan)

Food Science Sweden skall:

  • Bidra till ökad kvalitet och omfattning av såväl inomvetenskaplig som tvärvetenskaplig livsmedelsforskning, samt identifiera och skapa gränsöverskridande tillämpade forskningsprogram i Sverige
  • Stärka den svenska livsmedelsvetenskapliga forskningen genom att ta fram gemensamma forskningsprioriterade områden och främja samverkan mellan nationella forskningscentra.
  • Vara en tydlig, samlande företrädare för svensk livsmedelsvetenskaplig forskning och därmed skapa förtroende hos myndigheter och näringsliv.
  • Öka slagkraft, synlighet och inflytande för svensk livsmedelsvetenskaplig kompetens, genom ökat samarbete mellan organisationerna. En nationell samverkansplattform kring livsmedelsforskning är nödvändig för att nå kritisk massa och excellens. Detta krävs för att svensk livsmedelsforskning ska vara attraktiv för internationella satsningar men även för att möta kommande nationella utmaningar och behov.
  • Skapa nya möjligheter för samverkan mellan livsmedelssektorn, universitet, myndigheter och allmänhet i Sverige.
  • Skapa en gemensam arena där livsmedelsforskare kan träffas och utbyta kunskap och resultat. En årlig konferens kommer att arrangeras för forskare i livsmedelsvetenskap och angränsande ämnen, samt intresserade parter från andra organisationer, myndigheter och företag. Här skall state-of-the art i forskningen diskuteras, liksom nationella livsmedelsstrategier och framtidsvisioner, för att staka ut en gemensam väg framåt.