LiFT Graduate School

LiFT (Future Technologies for Food Production) is a national research school for PhD-students in food science and related areas, including but not limited to food technology and engineering, nutrition, economy, agriculture, and sustainable food systems. The overall goal of the graduate school is to strengthen the competitiveness of the Swedish food industry by providing highly trained PhDs with outstanding scientific competence in areas important for Swedish society and industry.

The research school started in 1997 and is part of Food Science Sweden, a collaborative organization, gathering the largest actors in Swedish food science research –Chalmers, Lund University, SLU, Örebro University, KTH, and RISE. The school is financially supported by the Swedish Food Federation (Livsmedelsföretagen).

Activities

LiFT offers yearly courses and workshops inviting lecturers from both academia and industry. To ensure industry relevance, all courses have been developed and are continuously updated in collaboration with representatives from the Swedish food industry. The tailored courses are designed to complement  he regular syllabus and address topics such as actors in the food industry, food sustainability, innovation and entrepreneurship, ethics and legislation, health aspects in food production and marketing, environmental aspects of food production,and sensory properties of food.

Continuous contact with industry is essential to understanding industry challenges and thinking in the LiFT research school. This is achieved through an established mentorship program where all student gets an industrial mentor they meet and interact with regularly throughout their Ph.D.study period. LiFT also organizes study visits to Swedish and international food companies/institutes and offers scholarships for participation in international graduate courses or visiting Swedish or international research departments. This will increase the students’ knowledge of novel methods or establish cooperation within different subprojects of a research program.

The various activities organized by LiFT support the important interaction between academia and industry and provide them with competence and skills through well-educated PhDs trained at the forefront of food research and well-prepared for employment in companies.

Benefits to the LiFT Ph.D.student

 • Strong support throughout the Ph.D.studies through close interactions with industry, including a personalized mentorship program to facilitate professional and personal development.
 • Interactive network with Ph.D.students in food-related areas across Sweden and internationally.
 • Versatile activity content to meet specific needs of Ph.D.students.
 • Tools to understand and communicate how research may benefit society.

Benefits to Swedish industry

 • A platform for interactions, discussion,and dissemination of ideas, leading to establishing research and innovation collaborations.
 • Enhanced integration of academic research into food industry sectors leading to more effective utilization of research findings by industry.
 • Opportunity to recruit highly skilled professionals with research competence which supports the inflow of new knowledge and skills to the food industry in the form of PhDs trained in the food field and prepared for employment in companies.

Benefits to Swedish society

 • Enhanced public awareness of food and science and provide evidence-based knowledge in food-related questions.
 • New knowledge leads to deliberate decisions by individuals and organizations, improving population and environmental health.
 • Practical applications of research supported by LiFT that increases possibilities for economic growth and prosperity.
 • Contribute with the necessary knowledge to meet global challenges.

To summarise, LiFT organizes and supports activities that benefit industry, academy,and society by taking research into the industry and by contributing to reaching the global goals for sustainable development.

 


Forskarskolan LiFT

Om LiFT

LiFT är en nationell forskarskola för doktorander inom livsmedelsvetenskap och relaterade områden,inklusive men inte begränsat till,livsmedelsteknik, näringslära, ekonomi, jordbruk och hållbara livsmedelssystem. Det övergripande målet med forskarskolan är att stärka den svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraft genom att tillhandahålla högutbildade doktorander med hög vetenskaplig kompetens inom områden som är viktiga för det svenska samhället och industrin.

Forskarskolan startade 1997 och är en del av Food Science Sweden,en samarbetsorganisation som samlar de största aktörerna inom svensk livsmedelsvetenskaplig forskning – Chalmers Tekniska Högskola AS, Lunds Universitet,Sveriges Lantbruksuniversitet, Örebro universitet, KTH och RISE. Skolan stöds ekonomiskt av Livsmedelsföretagen.

Aktiviteter

LiFT erbjuder årligen kurser och workshops med inbjudna föreläsare från både akademi och industri. För att säkerställa branschrelevans har alla kurser tagits fram och uppdateras kontinuerligt i samarbete med representanter från svensk livsmedelsindustri. De skräddarsydda kurserna är utformade för att komplettera den ordinarie kursplanen och behandlar ämnen som livsmedelsindustrins aktörer, livsmedels hållbarhet, innovation och entreprenörskap, marknadsföring,etik och lagstiftning,hälso-och miljöaspekter av livsmedelsproduktion samt sensoriska egenskaper hos livsmedel.

I iLiFT-forskarskola är kontinuerlig kontakt med industrin är viktig del. Detta är avgörande för att förstå de svenska  livsmedelsindustrins förutsättningar och utmaningar. Detta uppnås bland annat genom ett etablerat mentorskapsprogram där alla studenter får en mentor från ett svenskt livsmedelsföretag som de träffar och interagerar med regelbundet under hela sin doktorand period. LiFT anordnar även studiebesök hos svenska och internationella livsmedelsföretag/institut och erbjuder stipendier för deltagande i internationella forskarutbildningskurser eller för besök på svenska eller internationella forskningsavdelningar. Detta kommer att öka studenternas kunskaper om nya metoder eller etablera samarbete inom olika delprojekt i ett forskningsprogram

De olika aktiviteter som LiFT anordnar stödjer det viktiga samspelet mellan akademi och industri och ger dem kompetens och färdigheter genom välutbildade doktorander utbildade i framkant inom livsmedelsforskning och väl förberedda för anställning i företag.

Fördelar för LiFT – Doktoranderna

 • Starkt stöd under hela doktorandstudierna genom nära interaktioner med industrin, inklusive ett personligt mentorskapsprogram för att underlätta professionell och personlig utveckling
 • Interaktivt nätverk med doktorander inom livsmedelsrelaterade områden över hela Sverige och internationellt.
 • Mångsidigt aktivitetsinnehåll för att möta specifika behov hos doktorander.
 • Verktyg för att förstå och kommunicera hur forskning kan komma samhället till nytta.

Fördelar för svensk industri

 • En plattform för interaktioner, diskussion och spridning av idéer vilket leder till att etablera forsknings-och innovationssamarbeten.
 • Förbättrad integrering av akademisk forskning i livsmedelsindustrins sektorer vilket leder till effektivare utnyttjande av forskningsresultat inom industrin.
 • Möjlighet att rekrytera högkvalificerad personal med forskningskompetens vilket stödjer inflödet av ny kunskap och kompetens till livsmedelsindustrin i form av doktorer utbildade inom livsmedelsområdet och förberedda för anställning i industrin.

Fördelar för det svenska samhället

 • Öka allmänhetens medvetenhet om livsmedelsvetenskap och tillhandahålla evidensbaserad kunskap i livsmedelsrelaterade frågor.
 • Ny kunskap leder till medvetna beslut av individer och organisationer, vilket förbättrar hälsan hos befolkning och miljö.
 • Praktiska tillämpningar av forskning vilket ökar möjligheterna till ekonomisk tillväxt och välstånd. Bidra med nödvändig kunskap för att möta globala utmaningar.

Sammanfattningsvis organiserar och stödjer LiFT aktiviteter som gynnar industri, akademi och samhälle genom att integrera forskning in i industrin och genom att bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling.