Disputation Shishanthi Jayarathna

Vi gratulerar LiFT doktor Shishanthi Jayarathna från Institutionen för Molekylära vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet, som framgångsrikt försvarade sin doktorsavhandling med titeln “Novel Starch Types: Molecular Diversity for Future Applications” den 31 maj 2024 i Uppsala. Opponent var Professor Andreas Blennow, Avdelningen för Växtglykobiologi, Institutionen för Växt- och Miljövetenskaper, Köpenhamns Universitet.

I sin avhandling studerade Shishanthi hur potatisstärkelse kan förändras genom riktade mutationer i stärkelsesyntesvägen. CRISPR/Cas9 användes för att skapa mutationer i generna för stärkelseförgreningsenzymer (SBE) och granulbunden stärkelsyntasgenen (GBSS). Den resulterande stärkelsen analyserades sedan för att kartlägga dess molekylära och funktionella egenskaper.

Mutationer i SBEI och SBEII genererade stärkelse med hög amyloshalt, medan GBSS-mutationer resulterade i en vaxartad stärkelse. I kombination skapade mutationer i både SBEI och SBEII stärkelse som enbart bestod av amylos. Potatislinjer med varierande genetisk bakgrund visade skillnader i klistringsprofiler, vilket påverkade filmbildande egenskaper. Dessutom producerade traditionell korsning av korn med naturlig genetisk variation stärkelse med modifierade strukturer, till följd av ökad fruktan syntes och en hög andel stora byggstenar.
Sammantaget belyser avhandlingen hur förändringar i stärkelsesyntesvägen kan påverka stärkelseegenskaper, och banar därmed väg för framtagning av skräddarsydd stärkelse med nya och förbättrade funktioner.

Du hittar mer information om avhandlingen här

Vi gratulerar Shishanthi till hennes framgångsrika försvar och önskar henne all lycka i hennes framtida karriär.

 


Dissertation defense Shishanthi Jayarathna

Congratulations to Dr. Shishanthi Jayarathna, PhD, from the Department of Molecular Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, who successfully defended her thesis entitled “Novel Starch Types: Molecular Diversity for Future Applications” on May 31, 2024 in Uppsala. The opponent was Professor Andreas Blennow, Division of Plant Glycobiology, Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen.

In his thesis, Shishanthi studied how potato starch can be altered by targeted mutations in the starch synthesis pathway. CRISPR/Cas9 was used to create mutations in the starch branching enzyme (SBE) and granule bound starch synthase (GBSS) genes. The resulting starch was then analyzed to map its molecular and functional properties.
Mutations in SBEI and SBEII generated starches with high amylose content, while GBSS mutations resulted in a waxy starch. In combination, mutations in both SBEI and SBEII created starches consisting of amylose only. Potato lines with varying genetic backgrounds showed differences in sticking profiles, which affected film-forming properties. In addition, traditional crossing of grains with natural genetic variation produced starches with modified structures, resulting in increased fructan synthesis and a high proportion of large building blocks.
Overall, the thesis highlights how changes in the starch synthesis pathway can affect starch properties, thus paving the way for the development of tailored starches with new and improved functions.

You find more information on the thesis here

We congratulate Shishanthi on her successful defence and wish her all the best in her future career.