LiFT Stipendier

Två typer av stipendier kan sökas av alla LiFT-doktorander.
Vistelser från 1 vecka upp till 6 månader kan stödjas.

I. Bidrag för deltagande i forskarutbildningskurs utomlands
Anvisningar för ansökan om bidrag för deltagande i forskarutbildningskurs utomlands
Medel för att stödja deltagande i doktorandkurser utomlands finns tillgängliga inom LiFTs forskarskola. Bidrag för att täcka del av kostnad för sådana kurser kan sökas kontinuerligt under året. Bidrag ges endast till forskarstuderande som är anslutna till forskarskolan LiFT.

Utbetalning
Beviljat bidrag utbetalas i efterskott till institutionen/avdelningen där doktoranden är anställd efter det att inlämnad rapport och kostnadsredovisning godkänts.

Redovisning
Efter avslutad kurs, eller senast 3 veckor därefter, skall en rapport (högst 2 sidor) och kostnadsredovisning lämnas till LiFT.

Ansökan
1. Ansökan görs på blankett (MS-Word dokument) som kan hämtas här:
forskkurs_ans

2. Till ansökan bifogas en kort beskrivning av resa och kursinnehåll omfattande högst 2 A4 sidor. Denna skall ta upp följande: information om den sökta kursen, kursens relevans för projektet, kostnadsberäkning för resan samt underlag för beräkning av faktiska kostnader (reskostnader, kursavgift, logi och rimliga matkostnader).

3. Underskrift från handledare.
4. Sökanden tilldelas anslag högst två gånger under studietiden.
5. Ansökan skall inlämnas i 1 exemplar till:

LiFTs – Studierektor Marie Alminger, Livsmedelsvetenskap,
Institutionen för Kemi- och Bioteknik,
Chalmers tekniska högskola
412 96 GÖTEBORG
Tfn: 031-772 38 23
Fax: 031-772 38 30
E-mail: marie.alminger@chalmers.se

II. Bidrag för genomförande av del av forskningsprojektet på annan ort (i Sverige eller utomlands)
Anvisningar för ansökan om bidrag för genomförande av del av forskningsprojektet på annan ort

Bidrag för att kunna genomföra del av forskningsprojektet på annan ort (i Sverige såväl som utomlands) kan sökas av forskarstuderande som är anslutna till forskarskolan LiFT.  Bidraget är avsett att (helt eller delvis) täcka doktorandens extrakostnader (resa och uppehälle) för vistelsen på den andra orten.

Utbetalning
Beviljat bidrag utbetalas i efterskott till institutionen/avdelningen där doktoranden är anställd efter det att inlämnad rapport och kostnadsredovisning godkänts.

Redovisning
Senast en månad efter vistelsen avslutats skall rapport samt en kostnadsredovisning inlämnas till LiFT.

Ansökan
1. Ansökan görs av doktorand och handledare gemensamt på blankett (MS-Word dokument) som kan hämtas här:
forskproj_ans

2. Till ansökan bifogas en kort beskrivning av vistelsens innehåll och ändamål. Denna skall innehålla:
beskrivning av den projektdel som skall bearbetas under vistelsen
vistelsens betydelse för doktorandprojektet
beskrivning av mottagande institution eller företag
underlag för beräkning av de kostnader ansökan avser (reskostnader, logi och rimliga matkostnader)
3. Underskrift från handledare
4. Ansökan inlämnas i 1 exemplar till:
LiFTs – Studierektor Marie Alminger, Livsmedelsvetenskap,
Institutionen för Kemi- och Bioteknik,
Chalmers tekniska högskola
412 96 GÖTEBORG
Tfn: 031-772 38 17
Fax: 031-772 38 30
E-mail: marie.alminger@chalmers.se