Ensuring Scientific Excellence

National cooperation

To make efficient use of the available academic competences, FSS promotes a close collaboration between research centers of the network, for research projects as well as the postgraduate courses. The LiFT courses are national and often in boarding format. They are open also to PhD students outside of the graduate school, in case of vacancies. The program aims at giving graduate students increasing opportunities to build important networks within both industry and other research centers. An important tool for achieving this is the national distrubution, with graduate students from colleges across the country.

International cooperation

During the training period, LiFT PhD students get the possibility to achieve mobility support for participation in an international graduate course. Scholarships are also given for visits at Swedish or international research departments, for development of novel methods or for establishing cooperation within different subprojects of a research program. International exchanges are facilitated through established contacts with other European graduate schools; the doctoral school LiFT is one of four established European graduate schools within the food sector (VLAG in NL; ABS in Finland and FOOD in Denmark).


Nationell samverkan

För att utnyttja tillgänglig kompetens maximalt bedrivs ett nära samarbete mellan olika forskningscentra både i projekt och forskarutbildningskurser. Kurserna ges nationellt, oftast genom internatundervisning. I mån av plats är LiFTs kurser även öppna för doktorander som inte tillhör forskarskolan. Kursprogrammet syftar till att ge doktoranderna ökade möjligheter att bygga viktiga nätverk, dels med industrin och dels med andra forskningscentra. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är den nationella spridningen eftersom doktorander från högskolor på olika håll i landet ingår i forskarskolan.

Internationell samverkan

Under utbildningstiden ges LiFT-doktoranderna möjlighet att delta i en internationell forskarutbildningskurs via ett mobilitetsstöd. Stipendier ges även för att möjliggöra vistelse vid andra forskningsinstitutioner i Sverige eller internationellt för att utveckla nya metoder eller etablera samarbete inom olika delprojekt av ett forskningsprogram. Internationellt utbyte underlättas genom etablerade kontakter med andra forskarskolor inom Europa. Forskarskolan LiFT är en av fyra (Vlag i Holland, ABS i Finland och FOOD i Danmark) etablerade forskarskolor inom livsmedelsområdet i Europa.