Ny forsknings- och innovationsagenda lanserad av Sweden Food Arena!

Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige, skriver Sweden Food Arena i samband med lanseringen av sin forsknings- och innovationsagenda den 2 juni. Med den nya agendan, som hela den svenska livsmedelskedjan står bakom, vill Sweden Food Arena inspirera till att tänka nytt, tänka stort och att tänka tillsammans.

Livsmedelsbranschen är en kärnsektor i svensk ekonomi och 2017 antog riksdagen en livsmedelsstrategi där visionen är att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.

För att nå visionen behövs samverkan mellan aktörerna i livsmedelskedjan som stärker branschens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Inom ramen för livsmedelsstrategin avsattes därför medel för att bidra till etablering av samverkansarenan Sweden Food Arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar kring forskning och innovation.

Hela den svenska livsmedelssektorn står bakom forsknings- och innovationsagenda som Sweden Food Arena lanserade i ett digitalt event den 2 juni inför drygt 200 deltagare. Innovations- och forskningsagendan forsknings- och innovationsagendan ses som ett mycket viktigt steg för att uppnå livsmedelsstrategins vision. I agendan vill Sweden Food Arena inspirera till att tänka nytt, tänka stort och att tänka tillsammans.

Jeanette Purhagen som är verksamhetsledare för Food Science Sweden är en av medlemmarna i Sweden Food Arenas innovations- och forskningskommitté, den kommitté som gemensamt tagit fram den nya agendan. I kommittén finns även Lantmännen, Örebro Universitet, Orkla, ABB, Lunds Universitet, Livsmedelsföretagen, Coop, RISE och Lantbrukarnas Riksförbund representerade.

New Research and Innovation Agenda launched by Sweden Food Arena!

There is great potential for the food sector in Sweden, Sweden Food Arena writes in connection with the launch of its Research and Innovation Agenda on June 2. With the new agenda, which the entire Swedish food chain is behind, Sweden Food Arena wants to inspire to think new, think big and think together.

The food industry is a core sector in the Swedish economy. In 2017 the Riksdag adopted a food strategy where the vision is that the Swedish food chain in 2030 will be globally competitive, innovative, sustainable and attractive to operate within.

To achieve the vision, collaboration between the players in the food chain is needed, which strengthens the competitiveness and innovation capacity of the industry. Therefore, within the framework of the food strategy, funds were allocated to contribute to the establishment of the Sweden Food Arena collaboration arena where food industry players collaborate on research and innovation.

The entire Swedish food sector is behind the Research and Innovation Agenda that Sweden Food Arena launched in a digital event on June 2. Over 200 participants took part of the launch. The Research and Innovation Agenda is seen as a very important step in achieving the vision of the food strategy. In the agenda, Sweden Food Arena wants to inspire to think new, think big and think together.

Jeanette Purhagen, who is the operations manager for Food Science Sweden, is one of the members of Sweden Food Arena’s Innovation and Research Committee, the committee that jointly developed the new agenda. The committee also represents Lantmännen, Örebro University, Orkla, ABB, Lund University, Food Companies, Coop, RISE and the Swedish National Farmers’ Association.